14 . 08 . 2019

MarieenYannick

en hun familie - et leurs familles

Nodigen jullie uit voor hun huwelijk
Ont l’honeur de vous inviter à leur marriage

| 14.08.2019 |

| 13h00 |


O.L.V Ten Spieghele

Cisterciënzerplein 12,

8150 Marke

_blank


Goed Te Walle

Ten Walledreef 3,

8510 Kooigem

Zoom in